toggle menu

Kränkande särbehandling och trakasserier är ett område som förekskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö särskilt betonar att arbetsgivare måste arbeta förebyggande med. Denna utbildning baseras på case med utgångspunkt i AD-domar för att beskriva arbetsgivarens ansvar.
Område: Arbetsmiljö och säkerhet | Dela:

Bakgrund

Arbetsmiljöverket skriver följande:

"Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem. Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa. Handlingarna kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand."

 Syfte

Att ge deltagarna kunskap om hur de bör och kan hantera en situation där kränkningar förekommer. Deltagarna kommer även att få verktyg för att skapa rutiner och förutsättningar för att etablera ett förbyggande arbete i den egna verksamheten.

Målgrupp

Personer som arbetar som chef, arbetsledare, verksamhetsansvarig, HR/ personalansvarig såväl som skyddsombud och förtroendevald. Alla som kommer in kontakt med denna typ av frågor.

Innehåll:

  • Samspelet mellan LAS, de nya reglerna i diskrimineringslagen och arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Vad är en kränkning, i juridisk mening?
  • Arbetsgivarens ansvar för en arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier
  • I vilka situationer/miljöer kan kränkande särbehandling/trakasserier uppstå
  • Hur kan arbetsgivaren arbeta förebyggande?
  • Vilka åtgärder är arbetsgivaren skyldig att vidta om kränkande särbehandling eller trakasserier uppstår
  • Hur ska arbetsgivaren praktiskt hantera en situation där en medarbetare anser sig ha blivit trakasserad eller mobbad av en kollega?
  • Hur kan det systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpas?
  • Policy och handlingsplan i praktiken. Hur fungerar de och vilken arbetsrättslig konsekvens bör uppstå om de inte efterlevs?
  • Vikten av opartiska utredare och extern expertis.

Just nu finns inga inplanerade kursdatum


Investering

Utbildningen kostar 3900 kronor / person exklusive moms.