toggle menu

Att studera på yrkeshögskola

Vad skiljer högskole-/universitetsutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar?

Det finns två vägar att läsa på eftergymnasial nivå i Sverige idag, det är universitet/högskola och yrkeshögskoleutbildningar. Högskoleutbildningar är forskningsanknutna och vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder. Yrkeshögskolan ska samla eftergymnasiala utbildningar som inte är högskoleutbildningar och som bygger på kunskap från arbetslivet. Utbildningarna ska ha hög arbetsmarknadsrelevans, vilket betyder att utbildningarna ska komma till stånd och utvecklas för att det finns ett behov av dessa kvalifikationer på arbetsmarknaden. YH-utbildningar anpassas också utifrån arbetslivets krav på kompetens när det gäller praktiska yrkeskunskaper.

Läser man ett program på ett universitet/högskola får du en akademisk examen vilket innebär en teoretisk och bred kunskap med forskningsanknytning, vilket inte yrkeshögskoleutbildning ger. En yrkeshögskoleutbildning ger en yrkeshögskoleeamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.  

Krav på en yrkeshögskoleutbildning

För att uppfylla kraven om en YH-utbildning ska den innehålla ett visst antal poäng kurser och en viss mängd LIA. När det gäller den här utbildningen måste den t.ex. innehålla 20 LIA-veckor, vilket den gör.

Nivå och studietempo

Yrkeshögskolan utgår från arbetslivets krav på kompetens när det gäller praktiska yrkeskunskaper, i stället för att ha den traditionellt vetenskapliga grund som den vanliga högskolan har. Dock är det så att även praktiska yrkesutbildningar måste ha en teoretisk grund att stå på för att uppnå de krav på kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Det finns inte någon gemensam generell nivå som en yh-utbildning ska hålla. Det är arbetslivet för respektive yrkeshögskoleutbildning som avgör vilka kurser och i vilken omfattning som kurserna på utbildning ska ha. Detta är som tidigare nämnt, bestämt utifrån vilken nivå av kompetens de (utbildningens ledningsgrupp) anser att studenterna från utbildningen ska ha när de är klara med utbildningen.  

Skillnaden mellan högskola/universitet och yrkeshögskola har därmed inte med ”nivån” på studierna att göra. Dock har en utbildning på universitet/högskola av naturliga skäl fler teoretiska kurser just för att de är forskningsbaserade. Det innebär inte dock att det inte ska finnas teoretiska kurser på en yrkeshögskoleutbildning, inte heller att det ska vara lägre nivå.